Thursday, November 20, 2008

Maithili ke phakara.........Hi Bhai Log,

Hum ekta naya thread start ka rahal chi....... hum sab iai main MAITHIL phakara add karab ...... ki khayal chai ?


Aur Agar Phakra naii moon padey ye ta kich peculiar Maithail Word seho add ka sakaii chii.....aur haan je word add karab wookar meaning wahan ke pata hoye ke chaaiye...agar dosar nahi bata palek ta ahan ke bataayeb ke padat....